vsalogo

San hô

Môi trường biển 
29/09/2021
San hô là các sinh vật biển đặc biệt, thuộc lớp San hô (Anthozoa) có dạng các th...

Phát triển kinh tế biển bền vững: Tiềm năng, thách thức và định hướng

Phát triển bền vững 
28/09/2021
(VSA) Khai thác tiềm năng biển, đảo là vấn đề quan trọng mang tính chiến lược ở...

BAN CHẤP HÀNH VSA SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ BÀN BIỆN PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN

Hoạt động của hiệp hội 
23/09/2021
(VSA) Ngày 09/12/2020, Hiệp hội nuôi biển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp...

Phát triển nghề nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại

Môi trường biển 
12/09/2021
iềm năng nuôi biển của Việt Nam rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lợi thủy...