vsalogo

Website: https://hotro.vibonline.com.vn/ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng và quản trị trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm ứng phó kịp thời với tác động của dịch Covid-19. Đây là hoạt động thuộc Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform) thực hiện theo Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam.